Newsletter:
Twój koszyk jest pusty Koszyk

Nie masz konta? Zarejestruj
Menu

Regulamin

I. Wstęp.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego emiliameble.pl.
 2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  a) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
  c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
  a) Sprzedawca– podmiot gospodarczy pod nazwą SKLEP MEBLOWY EMILIA II JAKUB KARCZMARCZYK  Wpis nr 10454/1997 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Siedlce, właściciel serwisu internetowego emiliameble.pl, dokonujący przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej sprzedaży towarów bez jednoczesnej obecności stron.
  b) Sklep– serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym emiliameble.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
  c) Użytkownik – osoba fizyczna (konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu towarów w Sklepie.
  d) Czas realizacji Zamówienia– liczba dni roboczych, w ciągu których Sklep zrealizuje Zamówienie Użytkownika. Do Czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas konieczny na dostarczenie zamówionych towarów na adres wskazany przez Użytkownika w sposób określony w Zamówieniu.
  e) Zamówienie– czynność polegająca wybraniu właściwych towarów („Twój Koszyk") oraz wypełnieniu elektronicznego „Formularza zamówienia", w wyniku której, po dokonaniu płatności, zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość. Wybór towarów, cenę oraz koszt dostawy Sprzedawca potwierdza przez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  f) Płatność– czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia przy wykorzystaniu teleinformatycznego systemu pośredniczącego w rozliczeniach, przelewu bankowego lub polegająca na płatności gotówką. Brak dokonania przez Użytkownika płatności jest równoznaczne z rezygnacją z Zamówienia.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika Sklepu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
 5. Zdjęcia towarów zamieszczanych w serwisie internetowym Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnych towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi towarami mogą pochodzić od producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uniknięcia zamieszczenia na stronach serwisu internetowego Sklepu treści niezgodnych z prawem komentarze Użytkowników dotyczące towarów mogą być moderowane przez Sprzedawcę przed ich publikacją.
 7. Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy przedsiębiorców zamieszczone w serwisie internetowym Sklepu, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże przedsiębiorców.
 8. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej.

III. Warunki zawierania umowy na odległość.

 1. Użytkownik dokonuje zakupu towarów, wyboru formy doręczenia oraz płatności korzystając z „Twojego Koszyka" lub składa Zamówienie telefonicznie.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia korzystając z „Twojego Koszyka" jest:
  a) akceptacja niniejszego Regulaminu,
  b) wypełnienie „Formularza zamówienia" znajdującego się na stronach serwisu internetowego Sklepu.
 3. Użytkownik może złożyć Zamówienie telefonicznie, jeżeli uprzednio zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie.
 4. Użytkownik może wypełnić „Formularz zamówienia":
  a) bezpośrednio na stronach serwisu internetowego Sklepu, bez konieczności zakładania konta; lub
  b) logując się na swoje konto.
 5. W celu złożenia konta, pozwalającego na składanie Zamówień, stałego monitorowania jego statusu oraz historii Zamówień, Użytkownik powinien zarejestrować się na stronie internetowej Sklepu. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz ustala hasło. Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do administrowania Sklepem.
 6. Po zakończonej rejestracji Sprzedawca przesyła Użytkownikowi na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia konta wraz z podaniem ustanowionego przez Użytkownika hasła, za pomocą którego Użytkownik będzie się do niego logował.
 7. W „Formularzu zamówienia" Użytkownik podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
 8. Użytkownik poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia" składa oświadczenie, że:
  a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  b) zapoznał się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 9. Po wypełnieniu „Formularza zamówienia", Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Użytkownika, przesyła potwierdzenie dokonania Zamówienia wraz z jego szczegółami.
 10. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia". Dane osobowe Użytkowników podawane podczas składania Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Użytkownika.
 11. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia" w celach marketingowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia woli, które Użytkownik przesyła na adres Sprzedawcy (08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 145A).
 12. Po wypełnieniu „Formularza zamówienia" Użytkownik ostatecznie akceptuje wybrane towary zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 13. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie, z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości egzemplarzy danego towaru w magazynie Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o stanie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia.

IV. Płatność. Czas realizacji Zamówienia.

 1. Za zamówione towary Użytkownik może dokonać Płatności w następujących formach:
  a) przelewem bankowym na konto Sprzedawcy; lub
  b) gotówką – w momencie odbioru przesyłki lub w momencie osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca potwierdza dokonanie płatności w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. a na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Z chwilą dokonania Płatności, w sposób o którym mowa w ust. ust. 1 pkt. a, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania transakcji.
 4. Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, o których mowa w ust. 1 pkt. a,w tym wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności.
 5. Czas realizacji Zamówienia podany jest w opisie towarów oraz w podsumowaniu Zamówienia. Jeżeli Użytkownik zamówił kilka towarów, których Czas realizacji jest różny, w takim wypadku Czas realizacji Zamówienia wydłuża się do czasu najdłuższego oczekiwania na wybrany towar, przy czym Czas realizacji nie może przekroczyć 30 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 6. Czas realizacji Zamówienia liczy się do następnego dnia roboczego po przekazaniu Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 3.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona Czas realizacji Zamówień uzależniony jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego towaru objętego promocją lub wyprzedażą.
 8. Wszystkie ceny podawane na stronach serwisu internetowego Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 9. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu Stron. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu i usuwanie niedostępnych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu internetowego Sklepu oraz wprowadzania w nich zmian.
 10. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Cennik kosztów dostawy znajduje się na stronie serwisu internetowego Sklepu oraz podawany jest przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia.
 11. Sprzedawca dostarcza zamówione przez Użytkownika towary za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Użytkownik może także osobiście odebrać zamówiony towar w siedzibie Sprzedawcy.
 12. Wyboru dostawcy dokonuje Użytkownik w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji spośród wskazanych przez Sprzedawcę w „Formularzu zamówienia". Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Czas realizacji Zamówienia oraz opłata za dostawę jest uzależniona od wyboru dostawcy.
 13. Użytkownik otrzymuje towar wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Otrzymanie faktury VAT uwarunkowane jest zaznaczeniem w „Formularzu zamówień" opcji „faktura".
 14. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

V. Reklamacje.

 1. Użytkownikowi, który jest konsumentem, w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na piśmie w terminie 30 dni od dnia wydania towaru.
 2. Użytkownicy nie będący konsumentami, mogą odstąpić od umowy wyłącznie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 3. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że nie nosi śladów używania, nie posiada wad z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji. Towar niekompletny nie może być zwrócony.
 4. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, odstępując od umowy zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego towaru na własny koszt. Do przesyłki zawierającej zwracany towar Użytkownik zobowiązany jest dołączyć otrzymany od Sprzedawcy paragon fiskalny oraz pismo zawierające aktualne dane Użytkownika oraz numer konta bankowego, na które zostaną zwrócone pieniądze. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 4 pkt. a.
 5. Zwrot uiszczonej ceny nastąpi na wskazane przez Użytkownika konto bankowe, jeżeli stan odesłanego towaru będzie zgodny z warunkami, o których mowa w ust. 4.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi oraz wynikających z gwarancji producenta.
 7. Sprzedawca rozpatruje wyłącznie reklamacje pisemne złożone na adres Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 3 pkt. a, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
  a) złożenie przez Użytkownika pisma określającego przyczynę złożenia reklamacji wraz z podaniem wady fizycznej towaru oraz zakresu działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Sprzedawcy.
  b) dostarczenie do Sprzedawcy na koszt Użytkownika reklamowanego towaru w oryginalnym opakowaniem wraz z dowodem zakupu.
 9. Towar podlega reklamacji jeżeli posiada wady fizyczne lub uszkodzenia fabryczne, a w szczególności, gdy towar jest sklejony lub postrzępiony, co wyłącza możliwość prawidłowego użytkowania lub jeżeli została stwierdzona niezgodność dostawy z Zamówieniem.
 10. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad fizycznych zakupionych towarów, Sprzedawca dostarczy Użytkownikowi nowy niewadliwy egzemplarz towaru. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego egzemplarza nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę wraz z kosztami dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedawcy.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Użytkownikowi. Roszczenia Użytkownika określone w zdaniu poprzedzającym, przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez Użytkownika niezgodności towaru z umową.

VI. Opinie Użytkowników.

 1. Serwis internetowy Sklepu udostępnia swoim Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii lub komentarzy na temat związany z użytkowaniem towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Zamieszczanie opinii na stronach serwisu internetowego Sklepu jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Użytkownik publikuje swoje opinie lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 - 5, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania przedmiotowych publikacji bez ostrzeżenia Użytkownika.
 7. Warunkiem zamieszczania opinii jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie elektronicznego formularza.
 8. W formularzu Użytkownik podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do administrowania forum przez Sprzedawcę, a w szczególności adres poczty elektronicznej (e-mail).
 9. Użytkownik poprzez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas zamieszczania opinii. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość zamieszczania opinii lub komentarzy.
 10. Użytkownik poprzez rejestrację wyraża zgodę na otrzymywanie na swój adres elektroniczny informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VII. Polityka plików Cookies

 1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep Meblowy Emilia II Jakub Karczmarczyk
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. 5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Użytkownika korzystającego z towaru, prowadzące do skutków, które wykraczają poza środki sterowania ryzykiem przez Sprzedawcę, producenta lub dystrybutora, rozumiane jako technicznie wykonalne i ekonomicznie uzasadnione środki, które Sprzedawca, producent lub dystrybutor może zastosować w celu ograniczenia dotkliwości potencjalnej szkody lub zmniejszenia prawdopodobieństwa jej wystąpienia.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności działanie lub zaniechanie działania Użytkownika lub osobę posługującą się towarem zakupionym w Sklepie skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta towaru lub oczekiwany przez Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie emiliameble.pl
 5. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystnie z serwisu internetowego Sklepu i składanie Zamówień.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie serwisu internetowego Sklepu.